Change Currency: GBP USD EUR

Change Language: Deutsch English (UK) Dutch

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Anatomix

Artikel 1.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Anatomix.

(hierna: Leverancier) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Leverancier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend en Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Leverancier. Leverancier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Leverancier dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen..

 3.2 Betalingen dienen altijd vooraf te geschieden via een storting op aangegeven postbankrekening. Nadat u uw bestelling naar ons heeft verzonden ontvangt u automatisch de bijbehorende factuur via de mail of bij het bestelde product. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de bestelde goederen binnen 3 werkdagen op het door u opgegeven adres.

 

Tevens bestaat de mogelijkheid dat wij pakketten onder rembours versturen. Voor zendingen “onder rembours” brengen wij echter het daarvoor geldende tarief van de vervoerder in rekening.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Leverancier.

Artikel 4. Levering

4.1 Eventuele door Leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt na ontvangst van uw betaling. Normaal ontvangt u de bestelde goederen binnen 3 werkdagen op het door u opgegeven adres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Leverancier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Leverancier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Beeldmerken, die eigendom zijn van Leverancier mogen absoluut niet zonder schriftelijke toestemming door derden worden gebruikt. Voorbeelden van deze beeldmerken zijn:logo’s en op de site gepubliceerde foto’s.

6.2 Leverancier garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (5) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief verzendkosten daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vijf (5) dagen na aflevering aan Leverancier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Leverancier is elke aansprakelijkheid van de Leverancier voor directe danwel indirecte schade uitgesloten, waaronder, zijnde van een limitatieve opsomming geen sprake, in elk geval wordt begrepen: bedrijfsschade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Indien dit beding tegenover een consument door een rechterlijke instantie als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de verschuldigde vergoeding terzake van de verleende Dienstverlening

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Leverancier, dan wel tussen Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Leverancier.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leverancier ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leverancier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is Leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Leverancier deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Disclaimer

12.1 De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Lees voor gebruik van de op deze site gekochte producten altijd de informatie van de fabrikant van de producten (verpakking, etiket en bijsluiter) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts, specialist of fysiotherapeut, zeker bij blijvende klachten of aandoeningen. Alle informatie op de website - daaronder valt ook informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandelingen - is alleen voor informatieve doeleinden bestemd. Het is geen vervanging van het advies van een (eigen) arts, specialist, fysiotherapeut of informatie op een productverpakking, etiket of in een bijsluiter. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijwerkingen, klachten, gezondheidsproblemen of lichamelijk letsel die voortvloeien uit of te herleiden zijn naar het gebruik van de op deze site aangekochte producten.

 

"Anatomix.nl" uses cookies to improve its website. For more details and how to manage cookies, please see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

eCommerce by CubeCart